Onze thema’s

Veilig

EHealth kan veel voordelen bieden in de zorg. Maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Het is belangrijk dat de voordelen en de risico’s in de juiste verhouding staan. Door het leveren van een veilig product, een veilig gebruik van dat product in de zorg, en een veilige overdracht van informatie.

Veilig product

Als eHealth wordt ingezet ter ondersteuning van diagnose en behandeling van een ziekte of handicap, dan kan deze software een medisch hulpmiddel zijn. Het moet dan voldoen aan wettelijke kaders en normen. Maar ook als de software geen medisch hulpmiddel is, is er regelgeving waar de software aan moet voldoen.

Veilig gebruik

Bij eHealth is een veilige inzet en gebruik belangrijk. Onderwerpen die hierbij spelen zijn het inschatten van risico’s, het opstellen van een programma van eisen, het valideren, het formeel accepteren, het zorgen voor voldoende training, en het tijdig updaten en onderhouden van producten.

Veilige overdracht van informatie

Voor goede zorg is elektronische gegevensuitwisseling belangrijk. Een zorgverlener heeft op het juiste moment de juiste informatie nodig om te weten wat er speelt en wat er aan behandeling al is gegeven. Het voorkomt vermijdbare fouten en bespaart tijd. Maar ook het bijhouden en delen van gezondheidsgegevens door zorgontvangers via een PGO neemt toe. Dit moet aan hoge eisen voldoen.

 

Verantwoord

EHealth kan gevolgen hebben voor de wijze waarop de zorg georganiseerd wordt. Ook worden organisaties steeds afhankelijker van ICT. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheden voor eHealth duidelijk zijn. Door verantwoord te organiseren, ook in situaties als het misgaat.

Verantwoord organiseren

Als eHealth wordt ingezet dan is het nodig om de verantwoordelijkheden voor goede zorg toe te kennen. En om te monitoren en te meten op een verantwoorde en effectieve inzet. Zoals het betrekken van stakeholders, het vaststellen van doelstellingen, het op een goede wijze inzetten van nieuwe interventies, en het beleggen van de verantwoordelijkheden voor ICT en medische technologie.

Verantwoordelijkheden in samenwerkingsverbanden

In de zorg wordt veel samengewerkt. Het verantwoord organiseren van de overdracht van zorg, de begrenzing van taken, en de ondersteuning door het elektronisch uitwisselen van gegevens is hierbij belangrijk.

Verantwoordelijkheden als het misgaat

Bij de inzet van eHealth kunnen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld door een calamiteit kan de ICT niet beschikbaar zijn. Of als er klachten zijn van zorgontvangers over het gebruik van eHealth. Het is de taak van het management om de verantwoordelijkheden bij continuïteitsproblemen en klachten goed en verantwoord te organiseren.

 

Vertrouwd

EHealth kan ervoor zorgen dat organisaties meer technologie toepassen, en dat technologie onderling meer met elkaar verbonden raakt. Het is voor organisaties belangrijk om hun informatiebeveiliging en privacy continue te verbeteren en het vertrouwen in de digitale werking te vergroten.

Vertrouwelijk omgaan met digitale zorggegevens

Zorgverleners moeten op een vertrouwelijke wijze met de gegevens van hun zorgontvangers omgaan. Hierover zijn in de wet cliëntenrechten geformuleerd. Deze rechten zijn aanvullend op de rechten van burgers dat organisaties op een vertrouwelijke wijze met hun gegevens omgaan (de AVG).

Vertrouwen in informatiebeveiliging

Zorgverleners en zorgontvangers moeten er op kunnen vertrouwen dat hun gegevens digitaal veilig zijn. En dat organisaties er alles aan doen om te voorkomen dat hun gegevens misbruikt worden en in verkeerde handen kunnen vallen.

Vertrouwen in digitale werking

De laatste jaren zijn er nieuwe technologieën in opmars. Technologieën die nieuwe mogelijkheden ondersteunen. Bijvoorbeeld Artificial Intelligence. Zorgverleners en zorgontvangers moeten er op kunnen vertrouwen dat deze nieuwe technologieën juist en ethisch verantwoord werken.