Privacyverklaring

Inleiding

In deze Privacy verklaring is beschreven welke maatregelen eHealthControl heeft getroffen om de persoonsgegevens van haar relaties en de bezoekers van de website www.ictvoorzorg.nl te waarborgen tegen onbevoegd gebruik van deze gegevens.

eHealthControl

eHealthControl is een handelsnaam geregistreerd bij de KVK en is gevestigd aan de Lage landenlaan 53, 7325 SH Apeldoorn. eHealthControl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Relaties

Onder relaties wordt in dit document bedoeld personen die in contact treden met eHealthControl om:

  • Aanvraag te doen om gebruik te maken van de producten en diensten;
  • Gebruik maken en hebben gemaakt van de producten en diensten.

Bezoekers

Onder bezoekers wordt in dit document bedoeld:

  • Geïnteresseerden die artikelen op deze website lezen;
  • Geïnteresseerden in het profiel van eHealthControl en met welke partners eHealthControl samenwerkt;
  • Geïnteresseerden in de producten en diensten die eHealthControl aanbiedt en die hier meer over willen weten.

Doel van de persoonsregistraties

Doel van het relatiebestand is het kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van activiteiten behorend bij eHealthControl. De belangrijkste activiteiten zijn het bijhouden van een lijst met prospects, het opstellen van offertes, het opstellen van opdrachtovereenkomsten, het uitvoeren van opdrachten waarbij er afstemming nodig is, en het continue verbeteren van producten en diensten.

Doel van de financiële administratie is het beheren van de financiële middelen. Daarbij hoort het opstellen en innen van facturen, het maken van begrotingen, het betalen van rekeningen, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de belastingaangifte.

Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers bewaard op de website www.ictvoorzorg.nl.

Verwerking van de persoonsregistratie

De persoonsregistraties bevatten uitsluitend persoonsgegevens voor het bereiken van de genoemde doelen. Gegevens over: ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijk gedrag, genetische en biometrische gegevens zijn niet opgenomen in deze persoonsregistraties.

Hieronder vindt je een overzicht van persoonsgegevens die wel verwerkt worden;

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een offerte aan te vragen en een opdracht te verstrekken.

Het samenvoegen van één of meer gegevens uit de persoonsregistraties met één of meer gegevens uit een persoonsregistratie buiten eHealthControl is niet toegestaan, tenzij dit geschiedt ter uitvoering van een bij of krachtens een wet gegeven voorschrift of met schriftelijke toestemming vooraf van de betreffende persoon.

Bewaartermijnen

De gegevens worden niet langer bewaard dan voor de omschreven doelen noodzakelijk is, met inachtneming van de wettelijke voorschriften. De omschrijving van de bewaartermijnen is opgenomen in de onderstaande tabel. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens uit het bestand verwijderd en vernietigd.

 

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia, telefoonnummer, e-mailadres Maximaal 3 jaar na het laatste contact Deze gegevens zijn nodig voor communicatie over de uitvoering van de werkzaamheden.
Adres en overige persoonsgegevens Maximaal 7 jaar na het versturen van de laatste factuur Deze gegevens zijn nodig voor de financiële administratie en om te kunnen voldoen aan de Belastingwetgeving.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Voor het bereiken van de doelen van de persoonsregistraties worden gegevens verstrekt aan het administratiekantoor die de controle van de boekhouding doet, en aan de belastingdienst voor de aangifte van belastingen en het betalen van BTW.

eHealthControl verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst. Met bedrijven die gegevens verwerken als onderdeel van de opdrachtovereenkomst, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. eHealthControl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van cookies

EHealthControl maakt geen gebruik van cookies.

Inzage van opgenomen gegevens

Relaties hebben recht op inzage van de gegevens die over de relatie in de persoonsregistratie zijn opgenomen. De relatie dient daarvoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij Ronald de Vries. Hij verleent inzage in de desbetreffende persoonsregistratie (relatiebestand, financiële administratie).

Correctierecht

Wanneer een relatie van mening is dat een gegeven, vastgelegd in de persoonsregistraties, feitelijk onjuist en/of onvolledig is weergegeven of niet ter zake dienend is, kan de relatie schriftelijk verzoeken dit gegeven te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.

Ronald de Vries zorgt er voor dat de verbetering, aanvulling of verwijdering binnen een maand nadat het verzoek is ingediend wordt uitgevoerd.

Beveiliging website

Op verschillende wijzen is de website beveiligd. Er wordt gebruik gemaakt van een Https domein, ingevoerde gegevens op het contactformulier worden niet bewaard op de website, en het versturen van mails vindt encrypted plaats.

Klachten en tips

eHealthControl neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ictvoorzorg.nl.

Contactgegevens

EHealthControl, vertegenwoordigt door Ronald de Vries, telefoonnummer +31610578874, Lage landenlaan 53, 7325 SH Apeldoorn, info@ictvoorzorg.nl.